top of page

Πνεύμα Υιοθεσίας, Με Το Οποίο Κράζουμε: Aββά, Πατέρα

Updated: Oct 8, 2023

Ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να καταλάβουμε σαν αναγεννημένοι πιστοί είναι ότι η μοίρα μας είναι άλλη από αυτή που έχουν οι άπιστοι.


Ο Θεός μας μετέφερε από το σκότος εις το Φως της Βασιλείας Του Αγαπημένου Του Υιού. Περάσαμε από το θάνατο στη ζωή.


ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:12-14 FPB

«ευχαριστώντας τον Πατέρα, που μας έκανε άξιους της μερίδας τού κλήρου των αγίων μέσα στο φως· ο οποίος μάς ελευθέρωσε από την εξουσία τού σκότους, και μας μετέφερε στη βασιλεία τού αγαπητού Yιού του· στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου τού αίματός του, την άφεση των αμαρτιών· ο οποίος είναι εικόνα τού αόρατου Θεού, πρωτότοκος κάθε κτίσης·»


Δεν μπορούμε συνεχώς να συγχύζουμε αυτά που λέει ο Θεός στους άπιστους με αυτά που λέει ο Θεός σε εμάς.


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 5:4-5 FPB

«Aλλά, εσείς, αδελφοί, δεν είστε σε σκοτάδι, ώστε η ημέρα να σας καταφτάσει σαν κλέφτης. Όλοι εσείς είστε γιοι τού φωτός και γιοι τής ημέρας· δεν είμαστε της νύχτας ούτε του σκότους.»


Εμείς αναγεννηθήκαμε. Μας αγόρασε με Το Αίμα Του Ο Αμνός Του Θεού. (ΓΑΛ. 3:13-15, 1 ΠΕΤΡ. 1:19 και αλλά πολλά εδάφια. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη ΜΑΤΘ. 26:28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·)


Μας σφράγισε με το Πνεύμα Του Το Άγιο, (ΕΦΕΣ.1:13), μας κάθισε στα ύψη μαζί με το Χριστό, (ΕΦΕΣ.2:6) μας προσδιόρισε για δόξαν και αιώνια ζωή. (ΡΩΜ. 8:30)


Ο Κύριος μας ξεχώρισε και μας έκανε δικούς Του.


Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 2:9 FPB

«Eσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο», λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως·»


Πως μπορούμε να ζούμε συνεχώς με φόβο πως θα έρθουνε πάνω μας αυτά τα κακά κι αυτή η κρίση που κρατά ο Θεός για τους άπιστους, τους άνομους και αυτούς που ονομάζει τέκνα οργής;


Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1:7 FPB

«Eπειδή, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σωφρονισμού.»


Αυτοί που δεν πίστεψαν, δεν αναγεννήθηκαν από επάνω και δεν σφραγίστηκαν με Άγιο Πνεύμα είναι τέκνα οργής.


Στις γραφές της Παλιάς Διαθήκης βλέπουμε τους προφήτες να κηρύσσουν την οργή και την δίκαια κρίση του Θεού επάνω στο Ισραήλ για τα σφάλματα τους.


Διαβάζω τώρα στον Ιεζεκιήλ που μιλάει για κρίση και οργή επάνω στο λαό για ειδωλολατρία, ανυπακοή και θυσίες σε άλλους θεούς.


Κοιτάξτε στο κεφάλαιο εννιά πως Ο Θεός σφραγίζει αυτούς «που στενάζουν και βοούν για όλα τα βδελύγματα που γίνονται» και τους προστατεύει από την μάχαιρα και από την κρίση και την οργή.


ΙΕΖΕΚΙΗΛ 9:4-6 FPB

«και ο Kύριος του είπε: Πέρασε μέσα από την πόλη, μέσα από την Iερουσαλήμ, και κάνε ένα σημάδι επάνω στα μέτωπα των ανδρών, αυτών που στενάζουν και βοούν για όλα τα βδελύγματα που γίνονται ανάμεσά της. Kαι στους άλλους είπε, ενώ εγώ άκουγα: Περάστε πίσω απ’ αυτόν μέσα από την πόλη, και πατάξτε· το μάτι σας ας μη λυπηθεί, και να μη ελεήσετε· γέροντες, νέους, και παρθένες, και νήπια, και γυναίκες, φονεύστε μέχρι εξάλειψης· σε όποιον άνθρωπο, όμως, επάνω στον οποίο είναι το σημάδι, να μη πλησιάσετε· και αρχίστε από το θυσιαστήριό μου. Kαι άρχισαν από τους άνδρες των πρεσβυτέρων, που ήσαν μπροστά στον οίκο.»


Εμείς που αναγεννηθήκαμε σφραγιστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα.


Άλλοι αυτοί που θα σφραγιστούν στην Μεγάλη Θλίψη, 12.000 από κάθε φυλή του του Ισραήλ. (ΑΠΟΚ. 7:1-8)


Εμείς σφραγιστήκαμε όταν πιστέψαμε. Εμείς που πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε έχουμε ήδη σφραγιστεί.


ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1:13-14 FPB

"στον οποίο και εσείς ελπίσατε, όταν ακούσατε τον λόγο τής αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας· στον οποίο και, καθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής υπόσχεσης· που είναι ο αρραβώνας τής κληρονομιάς μας, μέχρι την απολύτρωση του λαού του που αποκτήθηκε, σε έπαινο της δόξας του."


Σφραγιστήκαμε εάν πραγματικά αναγεννηθήκαμε και κατοικεί μέσα μας Το Πνεύμα Του Χριστού.


Εάν δεν αναγεννηθήκαμε κι αν δεν κατοικεί μέσα μας Το Πνεύμα Του Χριστού, δεν ανήκουμε σε αυτόν και πρέπει να αναγεννηθούμε.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 FPB

"Eσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Aλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Xριστού, αυτός δεν είναι δικός του."


Πρέπει να αναγεννηθούμε. (ΙΩΑΝ. 3:3)


Σαν διαβάζουμε από την Γένεση και προχωράμε μες στην Παλιά Διαθήκη καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος πρώτα στον Ιουδαίο και μετά στον Έλληνα, στα έθνη.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:9-10 FPB

"θλίψη και στενοχώρια σε κάθε ψυχή ανθρώπου που εργάζεται το κακό, και Iουδαίου, πρώτα, και Έλληνα· δόξα, όμως, και τιμή και ειρήνη σε κάθε έναν που εργάζεται το αγαθό, και στον Iουδαίο, πρώτα, και στον Έλληνα."


Αυτά που ίσχυαν μόνο για το λαό Ισραήλ πριν τον Ιησού Τον Μεσσία ισχύουν τώρα και για το Ισραήλ και για όλα τα έθνη της γης.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14:16 FPB

"ο οποίος στις περασμένες γενεές άφησε όλα τα έθνη να περπατούν στους δρόμους τους·"


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:30 FPB

"Παραβλέποντας, λοιπόν, ο Θεός τούς καιρούς τής άγνοιας, παραγγέλλει τώρα σε όλους τούς ανθρώπους, οπουδήποτε και αν είναι, να μετανοούν·"


Πρώτα Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στο Ισραήλ και μετά κηρύχθηκε στα έθνη.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18:6 FPB

"Kαι επειδή αυτοί εναντιώνονταν και κακολογούσαν, ξετινάζοντας τα ιμάτιά του, τους είπε: Tο αίμα σας επάνω στο κεφάλι σας· εγώ είμαι καθαρός· από τώρα και στο εξής θα πάω στα έθνη."


Βλέπουμε τους προφήτες να μιλάνε για κρίση και οργή για την ανομία επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, Το χάρισμα όμως του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού Του Κυρίου μας. (ΡΩΜ. 6:23)


Εμείς που πιστέψαμε στον Ιησού, αναγεννηθήκαμε και γίναμε παιδιά του Θεού (ΙΩΑΝ. 1:12) και σφραγιστήκαμε με Το Άγιο Πνεύμα που είναι ο αρραβώνας μας μέχρι να λυτρωθεί και το σώμα μας σε έπαινο της δόξας του. (ΕΦΕΣ. 1:14) «Δεδομένου ότι ο θεός δε μας προσδιόρισε για οργή αλλά για απόλαυση σωτηρίας διαμέσου του κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίος πέθανε για χάρη μας ώστε είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμαστε να ζήσουμε μαζί του γι’αυτό παρηγορείται ο ένας τον άλλο και οικοδομείται ο ένας τον άλλο όπως και κάνετε» (1 ΘΕΣΣ. 5:9)


Ας μη συγχύζουμε το σχέδιο του Θεού για τους άπιστους με το σχέδιο του Θεού για μας που αναγεννηθήκαμε και σφραγιστήκαμε με Το Άγιο Πνεύμα.


Διαβάστε τα εδάφη αυτά και κοιτάξτε πόσο φόβο είχε ο λαός όταν ήρθε η δίκαια κρίση και οργή Του Θεού επάνω τους.


Λέει εδώ στο ΙΕΖΕΚΙΗΛ κεφάλαιο 17 «Όλα τα χέρια θα παραλύσουν, και όλα τα γόνατα θα ρεύσουν σαν νερό.»


Διαβάστε σας παρακαλώ το Ιεζεκιήλ 7:14-18.


ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7:14-18 FPB

«Σάλπισαν με σάλπιγγα, και τα πάντα ετοιμάστηκαν· όμως, κανένας δεν πηγαίνει για πόλεμο· επειδή, η οργή μου είναι ενάντια σε όλο το πλήθος της. H μάχαιρα είναι απέξω, και η μεταδοτική αρρώστια και η πείνα από μέσα· αυτός που είναι στο χωράφι, θα πεθάνει από μάχαιρα· εκείνον, όμως, στην πόλη, θα τον καταφάνε η πείνα και η μεταδοτική αρρώστια. Kαι όσοι απ’ αυτούς ξεφύγουν, θα διασωθούν, και θα είναι επάνω στα βουνά σαν τα περιστέρια των κοιλάδων, όλοι αυτοί θρηνώντας, κάθε ένας για τις ανομίες του. Όλα τα χέρια θα παραλύσουν, και όλα τα γόνατα θα ρεύσουν σαν νερό. Kαι θα περιζωστούν σάκο, και φρίκη θα τους σκεπάσει· και ντροπή θα είναι επάνω στα πρόσωπα, και φαλάκρωμα επάνω σε όλα τα κεφάλια τους.»


Και τι λέει η Καινή Διαθήκη; Τι λέει αυτή η Καινή Διαθήκη που υποσχέθηκε ο Θεός στο οίκο του Ισραήλ και Ιούδα (ΙΕΡΕΜ 31:31) την οποία λαμβάνουμε και εμείς, τα έθνη;


Ο Θεός, έκανε Καινή Διαθήκη μέσω Του Αίματος του Ιησού Χριστού, του Αμνού Του Θεού, του Μεσσία, του Σωτήρα, Του Λυτρωτή, Του Καλού Ποιμένα και έγραψε τους νόμους του πάνω στις πλάκες της νέας

καρδιάς που μας έδωσε. Μας έδωσε καρδιά από σάρκα αντί από πέτρα. (ΙΕΖΕΚ. 11:19-20; 36:26-27)


Λέει στους Εβραίους «Γι’ αυτό, ανορθώστε τα εξασθενημένα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα». Kαι «κάντε στα πόδια σας ίσιους δρόμους»· ώστε, το χωλό να μη εκτραπεί, αλλά μάλλον να θεραπευθεί.»

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:12-13 FPB


Βλέπουμε εδώ άλλη πραγματικότητα. Στην Παλιά Διαθήκη βλέπουμε χέρια να παραλύουν και γόνατα να γίνονται σαν νερό από το φόβο και από την ντροπή. «Kαι θα περιζωστούν σάκο, και φρίκη θα τους σκεπάσει· και ντροπή θα είναι επάνω στα πρόσωπα, και φαλάκρωμα επάνω σε όλα τα κεφάλια τους.».


Μέσα στον Ιησού ήμαστε ντυμένη με λευκά ιμάτια.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:8 FPB

"Kαι της δόθηκε να ντυθεί με εκλεκτής ποιότητας λινό καθαρό και λαμπερό· επειδή, το εκλεκτής ποιότητας λινό είναι τα δικαιώματα των αγίων."


Μέσα στον Ιησού ήμαστε νικητές.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:37 FPB

«Σε όλα αυτά, όμως, υπερνικούμε, διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε.»


Ήμαστε ντυμένη με δύναμη, με δόξα, σωτηρία, ασφάλεια και αγάπη. «αλλά, η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο· επειδή, ο φόβος έχει κόλαση· και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη.» Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:18 FPB


Αλληλούια. Δοξασμένο Το Όνομα Του. Αυτός μας σφράγισε και μας προσδιόρισε για δόξα. Αμήν.


Εμείς που αναγεννηθήκαμε και σφραγιστήκαμε με Άγιο Πνεύμα δεν ήμαστε τέκνα οργής αλλά μέσα στο Ιησού ήμαστε υιοί Του Θεού και συγκληρονόμοι της Αιώνιας Βασιλείας.


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 FPB

«Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Aββά, Πατέρα.»


«Eπειδή, έπρεπε σ’ αυτόν, για τον οποίο υπάρχουν τα πάντα, και διαμέσου τού οποίου έγιναν τα πάντα, φέρνοντας στη δόξα πολλούς γιους, να παραστήσει τέλειον τον αρχηγό τής σωτηρίας τους διαμέσου των παθημάτων.»

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:10 FPB


Ας ζούμε με αυτή τη πίστη ότι Αυτός που άρχισε το καλό έργο μέσα σε εμάς είναι ικανός να το τελειώσει. (ΦΙΛΙΠ. 1:6) και ας ζούμε τη κάθε μας στιγμή ενώπιον του σε ετοιμότητα περιμένοντας να το δούμε Πρόσωπο με πρόσωπο. "Eπειδή, τώρα βλέπουμε σαν μέσα από ένα θαμπό κάτοπτρο, με τρόπο αινιγματώδη, τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα."ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:12 FPB


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:20 FPB

"Λέει αυτός που δίνει μαρτυρία σ’ αυτά: Nαι, έρχομαι γρήγορα. Aμήν. Nαι, νάρθεις, Kύριε Iησού."31 views0 comments

Bình luận


bottom of page